Noxost negâr28 mars 2002

Pasin virâyeš04 mai 2003

Pârsi bâ zabân-negâre ye Lâtin : Pârsi-negâri.
(Transliteration with Latin caracters : Pârsi-negâri).
 
"Man dar bâre ye ân ce midânam soxan miguyam, va dar bâre ye ân ce ne midânam ciz i ne miguyam."
Pâsox e Konfusius (Kong Fu Tzu) be in porseš  : "Cerâ dar bâre ye "ân Donyâ" ciz i ne miguyi ?"[1]
 
"Digar ce gune mišavad be surehâ ye Rasulân e sar-škaste  panâh âvard ?"
Fruq Farroxzâd, az Tchista
 
 

Padide ye târixi ye Eslâm az didgâh e dâneš e Šnâxt

 

 

Sadehâ'st ke "bâlâ-nšinân" mardomân râ nâdân mixwâhand,

tâ jâ i ke xod be âzâr e xwiš bar xizand, ân ham az noxostin sâlhâ ye zendegi !

Del e kodâm xradmand az didan e in kudakân riš ne migardad ?

Dar "be-ru-âvardan" e pišdâvarihâ ye dirpâ,

(ke xod gâm e noxost barâ ye riše-kan kardan e ânân mibâšad)

kârnâme ye kutah-zamân e " Jomhuri ye Eslâmi" az "Pâdešahân e hazârehâ" besyâr spidtar ast !

Padide ye târixi ye Eslâm az didgâh e dâneš e Šnâxt

Piš-darâmad

 

Candi'st ke kârzâr e be-zir-e-porseš-bordan e Din e Eslâm, dast e kam dar Irân, "bix paydâ karde ast" (tiše be riše nazdik migardad ! : be neveštârhâ ye "Noxostin terrorhâ ye fardi … dar Eslâm", va "Negâh e kutâh i be …" be negarid). Bâlandegi ye câlešhâ ye Novin e andišegi bâyesti (dir yâ zud) geribân e hame ye pišdâvarihâ râ be girad.

 

Šâyad zamân e bar-xor-dâri az negareš i "sard" (na bâ raghâ ye bar-afrâxte ye gardan !) va târixi, be ân ce be hangâm e "Payâmbar e Eslâm" (va noxostin jânšinân e u) rox dâd, frâ raside bâšad (be neveštâr e Az "Howzeh" be "Dânešgâh" be negarid, ham cenin 9 mâh pas az negâresh in neveshte, dar GOOYA, be âbeshxor e Zartoshti nazd e Mohammad pardâxte shode ast, agar ce in neveshte did i melli-grâ va ang-zan be Arabhâ dârad, con Arabhâ pish az Eslâm ham yeksar nâdân na budand). Cenin negareš i râ mitavân pâre i az jonb-o-juš dar râh e "jâ-andâxtan va riše davândan e xradgrâi" dar Irân be šomâr âvard. Agar ce hic-gâh na bâyad frâmuš kard ke, dar gostare ye kšvar-mandi, frâztarin nabard e emruzi miyân e âzâdi-xwâhân va sar-spordegân e zar-o-zur mibâšad.

 

Az su ye degar, cenân ce pišbini-pazir bud, in neveštârhâ bâ vâ-konešhâ i cand dar Pâygâh e "Gooya" ruberu gardide and, ke xod behtarin nšângar e žarfnâ ye nabard barâ ye jodâ nemudan e Din az Estâ (State) mibâšand. Agar niyâz i bud, in be mâ nahib mizanad ke pâre i az kasân i ke xwâhân e cenin jodâi i hastand, xod be žarfâ ye xwâste ye xod (in ke in jodâi ânhâ râ tâ be kojâhâ mikšânad !) âgâh nistand.

 

Be har gune, aknun ke dar be su ye cenin goft-o-gu i bâz gašte ast, yâd-âvari ye cand nokte bejâ'st.

 

Dar ân ce dar pâyin miâyad, mâ bar ân nistim ke be xod e târix e Eslâm be pardâzim. Tanhâ be in basande mikonim ke dârâ budan e ce vižegihâ i râ, barâ ye cenin pežuheš i, šâyeste va bâyeste midânim.

 

Bâyad goft ke be "miyân e gowd âmadan" e in câlešhâ ye andeišegi xod nšân az poxtegi va "rasidegi" ye ânân (hamânand e mive i ke hangâm e cidan aš frâ raside bâšad) dârad. In frâyand, brun az xwâst va andiše ye mâ, rah e xod mipaymâyad, agar ce nšastan e Din bar sakku ye farmân-ravâi be "brun-zadan" e ân šetâb dâde va xwâhad dâd.

 

Din dar barâbar e pišraft e Dâneš 

 

Az ân jâ i ke pâye ye bonyâdin e har goft-o-gu (ye xradmandâne) daryâft i (kam-o-biš) yeksân az vâžehâ ye be-kâr-grefte-šode mibâšad, xwânande mitavânad noxost bâ ân ce mâ "Din" minâmim âšnâ gardad.

Cenin ast ke, dar in jâ, mâ râ bâ "Din" i ke "Payâmbar" i con Konfusius dâšte bâšad kâr i nist[2]. Dâneš bâ frutani, pazireš e nâdâni ye xwiš, hamzâd ast : "Farhixte, con deraxt e por-bâr, har ce dânâtar, sar-be-zir o frutantar !"

 

Nabard e xradvarzân bâ (har gune) piš-dâvar/gomân-i mibâšad. Pišdâvarihâ ye bar pâye ye Osturehâ (Dini) tanhâ pâre i az in bandhâ ye târixi mibâšand. Din i ke be xwâhad vânemud konad ke "be hame ciz âgâh ast (barâ ye har tangnâ pâsox e "darxor" dârad), va Payâmbar aš 100% bigonâh (ma'sum)" ast, xod-be-xod dar barâbar e pišraft e Dâneš (âgâhi ye mardomân) sar bar miafrâzad. Dar in câr-cub, ruyâruyi bâ cenin Din i piš-gozâre ye pežuheš e dânešvarzâne migardad.

 

Az ân suy ke budan e padide i "frâ-srešti" (transcendantal) râ tâ knun hic kas va hic Dâneš be jâ na nšânde ast ("sâbet" na karde ast), xradvarz e šnâxtgrâ (epistemologist) Xodâ râ dar rade ye pišdâvarihâ minehad. Rowšan ast ke in gozâre az âzâdi ye hic kas, dar bâvar dâštan be Xodâ, ne mikâhad (cerâ ke bar angâre, pendâr va andiše ye degarân na mitavân, va na bâyad, farmân rând !). In gozâre, tanhâ be-kâr-giri ye in pišdâvari râ dar kš-ma-kšhâ ye andišegi, va pežuheš e dânešvarzâne, nâravâ migardânad.

 

Az su ye digar, Dâneš gostare ye šnâxt e nâšnâxtehâ'st : hamân gune ke bâ gofte ye Konfusius ne mitavânad sar e došmani dâšte bâšad, bâ har gune andišegi ye "az pish (va barâ ye hamishe) baste-bandi-šode" (dogmatic), "be-nâcâr" (dast e u nist), dar mioftad.

 

Dogânegi ye sâzesh-nâ-pazir e Dâneš bâ har gune pišdâvari dar gowhar e porseš-gar (sanješ-gar va xorde-gir) e Dânesh nehofte ast (tâ be ân jâ ke har ce porsešgar nist râ, az bix-o-bon, ne mitavân Dâneš nâmid).

 

Cenin ast ke dar hame jâ ye Giti, va dar hame ye zamânehâ, Dâneš, na dar partow ye cenin Din i, ke drost dar câleš bâ ân, râh e xod râ gošude ast. In gofte ye mâ nist, gofte ye bozorgân i con Victor Hugo (dar bâre ye "Hezb e Kâtuziân") mibâšad. Be yâd dâšte bâšim ke W. Bush, Berlusconi, Šaron va Mesbâh e yazdi, hame bâ ham, dar ordugâh e saxt-sarân e yek-dande (fanatics) jâ migirand !

 

Ce kasân i tavân e pežuheš i târix-mandâne dar Dinhâ râ dârand ?

 

Bar pâye ye ân ce dar bâlâ âmad, rowšan ast ke kas i ke payrow va "pazireš-gar e bi-cun-o-cerâ" yâ sar-sporde (morid) e yek "Kiš e andišegi" (doctrine) bâšad ne mitavânad dar bâre ye Rahbar (Morâd) e ân Kiš (ke cupân e xod e u niz mibâšad !) be pežuheš i dâdgrâne dast zanad : cerâ ke az piš dar bâre ye ân Râhbar be (piš)dâvari raside ast, va piš az be zir e porseš bordan e "morâd", nâcâr az be zir e porseš bordan e kiš e xwiš mibâšad ! Pendârhâ ye payrowân e Dinhâ ye yektâprast (monotheist) "zirâb" e yek degar râ mizanand : cerâ ke har yek mixwâhad "hame-frâgir" (integrist) bâšad. Az in ruy, hic yek az in Dinhâ ne mitavânad cašm e didan e digar i râ dâšte bâšad, magar ân ke az pâre i az bon-pazirehâ (postulats) ye xwiš (ân ce miyân in 2 Din divâr i boland kšide ast) dast šuyand (in borhân râ mitavân barâ ye hame ye radehâ, con Din o  Mazhab o Kiš, be kâr greft ; ce miyân e Masihi va Mosalmân, ce miyân e Ši'e va Sonni yâ Kâtolik o Protestân). Gâh mu-škâfi dar rišehâ ye vâžehâ nikutar va guyâtar az har soxan i mibâšad. Be "superstition" dar vâže-nâme ye 3 zabâne, yâ dar pâyin e cerâyi ..., be negarid.

Dar râstâ ye in "hame-dar-bar-giri" (integrism) ast ke be "brun-andâxtan" (takfir, excommunication) va koštan e "brun-rânde-šodegân" (mortadân), yâ dastur be ân hangâm i ke "digar" zur e Rahbar ne mirasad (con nemune ye Salman Rushdie), mirasim. Cenân ke (šâyad) mibinid, dar partow e in cenin rade-bandi (classification) i, didgâh (va koneš) e "nâbekâr" i con Stâlin râ niz mitavân be âsudegi "yeksare Dini" nâmid( mâhhâ pas az negâreš e in frâz, dar yâftam ke târix-šnâs i, dar ketâb i ke mâh e âyande, mars 2003, az câp brun miâyad, be in su ye kâr e Stâlin negariste ast, "Le stalinisme et le syndrome de l'hérésie") .

Pas na tanhâ "Mosalmân" tavân e pežuheš i "xunsardâne" (tâ ce rasad be xradmandâne) dar bâre ye Eslâm râ na dârad, ke yek Yahudi yâ Masihi (ye "râstin", râst-kiš) niz ne mitavânad dar sargozašt (târix) e Jonbeš e Mohammad be gune i brun-suyâne (objective) be mu-škâfi be pardâzad (inhâ az piš dar pay e "moc-giri" mibâšand)[3]. Yek târix-šnâs, in jonbeš râ (con har jonbeš e digar i) dar râstâ ye ân ce piš az ân bude (ke hamân jâygâh e târixi mibâšad), va na con padide i "be-nâgahân az hic-o-puc padid-âmade" (az âsmân oftâde !), bar-rasi mikonad.

 

Pas tanhâ xradgrâyân e bi-bâvar (bedun e pišdâvari) mitavânand be târix e Payâmbarân, con digar jonbeshhâ ye târixi, partow i "râstin" (rowšangarâne) bi afkanand. Ham cenân ke tanhâ Estâ (State) ye Donyâ-gar/grâ (bi-din, laik[4])  tavân e jodâ-sâzi ye râstin e Din az Estâ (Dastgâh e kšvar-gardâni) râ xwâhad dâšt. Târix e Jehân be mâ âmuxte ast ke in râh  bas drâz, va por-sanglâx, mibâšad : miyân e vâžguni ye Pâdešâhi dar Frânse (1789) tâ qânun e jodâi ye Din az Estâ (1905), biš az 120 sâl nabard e jânâne râ frâmish na konim !

 

Šgoft ân ke ânhâ i ke be žarfâ ye in câleš, va piš-band/zamine-hâ ye târixi ye ân, pay na borde and drost hamânhâ i hastand ke dar sarnegun kardan e Estâ ye knuni bištar "bitâbi" mikonand ! Bihude nist ke "paygir-tarin" niruhâ ye xwâhân e sarneguni qâleb i "dini" (Din cenân ke ân râ dar bâl⠚kâftim : "rahbar/cup ân/payâmbar-prast") dârand. Inhâ, drost hamânand e niruhâ ye "âb-šode" dar "Velâyat-e-Faqih" e daruni, dar barâbar e pišraft e mardomân istâde and, va tâ hangâm i ke râst-kiš yâ "zir-andiš" (orthodoxe) be mânand, be in istâdegi niz "pâyband" xwâhand mând.

 


[1] "Je parle de ce que je connais. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas !"

Réponse de Confucius (Kong Fou Tzou), ŕ la question : "Pourquoi vous ne parlez pas de l'au-delŕ" ?

 

[2] Az in didgâh, va dar in jâ, mâ dar pay e bartari dâdan be nâxodâyân, xodâ-našnâsân, yâ "xodâ-grâyân e bidin" (Déistes) (con Voltaire, Diderot) nistim.

 

[3] Az in ruy ast ke "har ce dindârtar, tang-andištar". Barâ ye nemune : dar Palestin, Xošk-andišân e Yahudi "badtarin došmanân" e Mosalmânân and va bar v➠(târik-andišân e Mosalmân badtarin došmanân e Yahudiân). Cenin ast ke târik-andišân e do ordugâh, agar ce har do bar ru ye yek pâye ye Andišegi "ostovâr" and !, be xun e yek digar tešne and !

 

[4] Kšvarhâ i ke sangini ye "Din" (kish e andishegi) râ bar gostare ye xodemâni (private) ye mardom mipazirand, na con pâye i barâ ye farmân-râni.

Vâže ye Frânsavi ye "Laďc" dar drâznâ ye târix docâr e degargunihâ ye besyâr gašte ast. Hošyâr bâšim ke "nâ-dini" yâ "bi-dini" râ bâ "vâž-dini" yâ "pâd-dini" (zedd e din budan) yeki nay angârim. Tanhâ Albâni y Enver Xojâ bud ke xwâhân e "vâžgun nemudan e Din" bud. Con mixwâst "Din (kiš) e Enver Xoja" râ jây-gozin e ânhâ konad, be virâni ye Masjed o klisâ dast mizad !

Az didgâh e šnâxt, har gune Vâž-dini xod be rade ye Din fru mioftad (con xod "Din" migardad).