اگر نسل تيره روز ما از خدايان دادگر و نيكخواه هراسي نداشته باشد، ديگر آنها را نخواهد پرستيد، و نسبت  به احسان آنها سپاس بي ثمري ابراز نخواهد داشت. اگر برزخ و دوزخ راهم از خدايان بگيرند، خدايان ديگر بندگان بي نوايي بيش نيستند.

 

آناتول  فرانس

 يا خدايان مي خواهند جلوي شر را بگيرند ولي قادر نيستند ،

يا مي توانند ولي نمي خواهند ،

يا نه مي توانند و نه مي خواهند،

يا هم مي خواهند و هم مي توانند

اگر مي توانند ولي نمي خواهند، بدخواهند،

اگر نه مي توانند و نه مي خواهند ، ناتوان و بدخواهند،

اگر هم مي خواهند و هم مي توانند، پس ديگر منتظر چه هستند!!؟؟

اپيكور

فيلسوف يوناني قرن سوم پيش از ميلاد

خدايان تشنه اند، ترجمة دكتر محمد تقي غياثي