Noxostin virâyesh : 1380

Pasin virâyeš :10/12/07

Pârsi bâ zabân-negâre ye Lâtin : Pârsi-negâri.
(Transliteration with Latin caracters : Pârsi-negâri)."Âtaš e zarq o riâ, xarman e din xwâhad suxt.
Hâfez in xerqa ye pašmina bi andâz o be row" !
Hâfez e Šâmlu, Qazal 427
 

Az "Howza" be "Dânešgâh"Table des matières

Piš-darâmad, Âmaj e in neveštâr 2

Târixce ye Dânešgâh dar Irân 4

Payvand-zanandagân miân e Howza va Dânešgâh  5

Sarâb e "Vahdat e Howza va Dânešgâh" 6

Raxt bar bastan e Din az Dânešgâh 7

In neveštâr dar pâyân e sâl e 1380 be in pâygâh afzuda gašt. Aks e ruberu ruz e 20/8/81 dar Dânešgâh Tehrân grefta šod'ast. Dar in neveštar ham mitavân did ke : har ce migozarad Hâfez bozorgtar va jâ ye « Eslâm » kucak/tang-tar migardad.

Dar bâdi, va barâ ye rowšangari, ân ce târik-andišân e tang-negar mikonand râ na bâyad hic dast-e-kam greft, cerâ ke :

"200 gofta con nim kerdâr n'ist".

Goft : "Ân yâr, k'az u gašt sar e dâr boland,
Jorm aš in bud ke asrâr hoveydâ mikard !
"Hâfez e (Šâmlu, Qazal 142)

Âyâ xod e Hâfez niz ravand e "az Howza be Dâneshgâh" râ dar drâznâ ye zendagi aš dar paymud ?

Piš-darâmad, Âmaj e in neveštâr

Barâ ye ân kas ke frâz-o-frud va ruyeš e andiša dar Irân râ pay migirad, az "gowd (yâ parda) brun oftâdan" e goftemân e dini dar miân e rowšan-andišân, ân ham tanhâ dar 20 sâl !, be râsti šegoft-angiz va cašm-gir minamâyad. Az bozorgtarin kâstihâ ye niruhâ ye "oppozision" (bištar brun-marzi) nâciz angâštan, yâ dast-e-kam greftan, e ân ce dar žarfâ ye mardomân, be viža baxš e pišrow va âgâhtar e ânân, ravân ast mibâšad. Man bar ân am ke andak nâzok-bini dar hamin yak padida mitavânad dar dorost sanjidan e ân ce dar žarfâ rox midehad be mâ bas yâri be rasânad.

Âmaj e in neveštâr, nešân dâdan e dogânagi miân e Howza va Dânešgâh (Din va Dâneš) az pâya va riša mibâšad. Bâ gozašt e zamân, in dogânagi tanhâ mitavânad žarftar, va nemâyântar, gardad.

Cenin padida i barâ ye ânân ke timâr e pišraft e bonyâdin e Irân râ dar sar miparvarânand, bas grânsang ast. Biš va piš az sowdâ ye be-dast-giri ye legâm e Estâ (State, Etat), Rowšangarân bâyad dar andiša ye degar-šodagihâ ye sudmand va mândagâr barâ ye mardom bâšand. Cenin ast ke ravand va su ye roxdâdhâ az xod e in ruydâdhâ ye ruz-be-ruz bâyad grânsangtar be šomâr âyand. Talâš dar bartari dâdan be ân ce dirpâ va mândagâr minamâyad niz as hamin negargâh âb mixorad.

Az in ruy ast ke in andak ham-yâri (contribution) dar gostara ye andišagi (falsafe) jây migirad, na dar gostara ye siâsi.

Dar pâin, noxost, be tarixca i kutâh az jonbeš e rowšan-andiš/gar-i dar Irân xwâhim pardâxt, tâ bar in gozâra ke "tâza dar âqâz e in râh e drâz hastim" pây fešârim.

Pas az ân be gozâr az andišmandân e dini dar Irân e emruz mirasim : âtaš i ke pas az gor greftan šâyad be xâmuši migrâyad (bâz-yâd-âvari ye in dâda ke paymâna ye sanjesh-gari ye mâ, tanhâ cand sâl e âyanda n'ist bayast'ast, yâ behtar ast cenin be guim ke dast-e-kam omid e mâ in ast, ke durtar az candin sâl râ dar negar âvarim !).

Dar pâyân, bâ pâ-fešâri bar nâdâni ye xod (con yak baxš az rowšan-andišân e Irâni), be bâyastagi ye cašm-gošâi va âmuxtan az Donyâ ye pišrow xwâhim rasid. Cerâ ke hangâm e har guna tang-negari va tang-andiši (dini, melli ...) râ be-sar-âmada midânim.

Xorda-sanji ye "jânâna" ye har gozâra, pâya ye pišraft ast. Porsešgari, va kankâš barâ ye yâftan e pâsoxhâ ye brun-ostovâr in pišravi râ mândagâr migardânad. In kâr e bas picida, bâyad bar duš e farhang e dâneš-varzâna pâ be girad va bâlâ âyad. Yak cenin farhang i tanhâ dar, va na piš az !, paymudan e in râh e bas por-pic-o-xam be dast miâyad.

 Târixca ye Dânešgâh dar IrânAgar az Dânešgâh e Gondišâpur (piš az Eslâm) be gozarim, cand sada ye pas az Eslâm, be viža sadahâ ye 9 tâ 12 Milâdi, râ mitavân dowrân e owj e škufâi (« Zarrin ») ye Dâneš dar Irân-zamin (e ân zamân) dânest. Pišraft e šgorf e dânešhâ (stâre-šnâsi, pezeški, jabr, šimi) tanhâ dar partow e âzâdi ye pežuheš va bahragiri az âmuxtahâ ye pišiniân (Yunâni, Hendi, Irâni, Arabi, Cini ...) šodani gardid.

Agar ce, dar âqâz, kešvarhâ ye Orupâi dast-âvardhâ ye Xâvar-zamin râ bar grefta va nazd e xwiš piâda kardand (be viža pas az sada ye 12 Milâdi), vali con, cand sada pas az ân, pâ ye "dušidan" e xod e in diârhâ dar miân âmad, bar in dâda ye târixi sarpuš gozâštand (ânhâ bištar az bâz-zâyeš (Renaissance) va now-parvari ye farhanghâ ye Yunân va Rum e Bâstân yâd âvordand).

Az su ye digar, dânešgâhhâ va ketâb-xânahâ ye bozorg, va âzâdihâ ye "nim-band" dar Xâvar, tâb e istâdagi dar barâbar e yurešhâ ye jang-sâlârân va târik-andišân râ nay âvordand, va andak-andak, na be yak-bâra, be xâmuši grâidand. Zarprastân va zurguyân ân cenân « niku » dar in kârestân "kâmyâb" gaštand ke barâ ye candin sada, parda ye târik va sangin e nâdâni dar sarâsar e in diâr gostarânidand, va in jâ cenân kardand ke kamtar farhixta i râ "viâr" e nazdik šodan be Dâneš va pežuheš dar sar oftâd !

Pas az candin sada xâmuši, dar sada ye 19 Milâdi, bâr e digar Dânešgâh dar Irân pâ greft. Lik in bâr na ham-ânand e sadahâ ye miâni (na dar pay e niâz va jušeš e daruni) ke con padida i az brun be-dar-âmada ("vâredâti" va "ru-nevisi šoda" az Orupâ), pâ ye in nehâd be Irân gošuda šod.

Az ân jâ ke farmân-ravâyân e xodsar (va biš-az-piš dast-nešânda ye bigânagân) be dorosti az dânešmândân e vâ-rasta va pežuhešgar parvâ dârand, dânešgâhâ ye Irân, be viža dar gostara ye dânešhâ ye Ensâni, dar hangâm e Enqelâb e Eslâmi bas nâtavân, va docâr e kâstihâ ye farâvân budand.

Bâyad frutanâna paziroft ke : "agar ce Šâh dar xafa kardan e dânešjuyân e âzadi-xwâh candân kâmyâb na šod, dar be kažrâha andâxtan e jonbeš, va dar târiki negah dâštan e ân, kam-o-biš piruz gardid".

Va cenin bud ke az gosale (qotb) ye digar e gerd-e-ham-âi ye savâd-âmextagân, ke hamân Howza bud, va bâ sâzmân-dehi ye masjedhâ, sarnegun gardid !

Payvand-zanandagân miân e Howza va Dânešgâh Bar pâya ye ân ce âmad, dar hangâm e sarneguni ye sâmâna ye Pâdešâhi, mitavân goft ke andišagi ye puyâ va vârasta dar Irân pâ na grefta bud. Bâlandagi ye Dâneš, ce dar sadahâ ye "Zarrin" dar Irân-zamin va ce pas az ân dar Orupâ, dar partow ye rahâi az cârcubhâ ye tang e pendâri va pežuhešhâ ye âzâdâna ye dânešmandân e xradgrâ (rationaliste) be dast âmada budand. Dar Irân (e vâbasta be bigâna), tak-o-tuk xradvarzân e âzâda va dânešmand, con Doktor Arâni, košta šodand tâ jelow ye pišraft e Dâneš e râstin (ke bâ har guna "farmân va dastur e az bâlâ" nâsâzgâri ye gowhari dârad) grefta šavad.

Cenin bud ke dar sâl e 1357, bištar e "rowšan-andišân" e Irân be zir e canbare ye goftemânhâ e pendârgrâyâna (Dini, Melli, Ceriki, Stâlini) greftâr âmada budand. Biparvâ mitavân goft ke hama ye inhâ, payvandhâ i rowšan va tang-â-tang bâ Din dâštand, va hickas con Ahmadzâda (pedar e cerikhâ ye Fadâi) nešângar e in payvand n'ist !! Bar in pâya bâyad bar in soxan ke bineš e pendârgrâyâna (Dini) riša va âbeš-xor e in deraxt bud pâfešâri kard.

Pâre i az rowšan-andišân payvand-zanandagân miân e lâyehâ ye dirmânda (yâ dir-pâ, hamân “Sonnati”), (dar Howza) az yak su bâ lâyehâ ye Novin (dar Dânešgâh) budand, ke (agar az nazdiktarhâ be Howza be su ye i Dânešgâh be piš ravim) mitavân Xomeyni, Motahhari, Tâleghâni, Bâzargân, Šariati va Âl-ahmad ra bar šomord.

Sarâb e "Vahdat e Howza va Dânešgâh"

Dar soxan-râni ye por-âvâza ye sâl e 1342, Xomeyni xwâstâr e pâsdâri az "esteqlâl e nesbi ye Howza az Hâkemiat" šoda bud. Pas az piruzi ye xizeš e mardomi dar 1357, u "vahdat e Howza va Dânešgâh" râ bar kašid. "Hojjat-ol-eslâm Qaraviân" (az šâgerdân e Mesbâh Yazdi) cand i piš goft ke âmâj e "vahdat e Howza va Dânešgâh" be râsti "payravi" ye Dânešgâh az Howza buda va mibâšad.

Bâyad paziroft ke, be râsti, in tanhâ cârcub e "xradmandâna" barâ ye yak cenin "Vahdat" i mitavânad bâšad. Va dar in cârcub ast ke "Namâyanda ye Rahbari" râ mitavân bâzu ye sarvar, sar-galle, šabân (Howza) bar sar e payrow aš, galle (Dânešgâh) dânest !

Be joz yak yak cenin cârcub i, yagânagi ye in 2 (con yagânagi ye Din va Dâneš !) sarâb i biš na mitavând bâšad ! Az ân jâ ke in 2 nehâd az ân e 2 zamâna ye yaksar gunagun mibâšand : ârezu ye yagânagi ye in 2 mânand e in ast ke az "lokomotiv" be xwâhim gâri-kaši ham be konad ! Dar Donyâ ye pišrafta, candin sada ast ke Din va Dâneš gostarahâ i jodagâna râ dar bar migirand (dâneš e dinšnâsi yâ Xodâšnâsi (theology) xod baxš i az dâneš e frâx e târix-šnâsi ast).

Šgoftâvar n'ist ke, be viža dar sada ye 19, dar baxš e pišrafta ye Orupâ, az yak su "dom e Din" râ az Estâ "kutâh mikardand", va az su ye digar az Din, be viža par-o-bâl dâdan be dinhâ ye kucak, dar diârhâ ye dast-nešânda ye xwiš, poštibâni mikardand ! Kârkard e Englis, dar "rowšan negâh dâštan e âtašhâ ye setizhâ ye miân-dini" dar Xâvar, con az "kolâh brun âvordan e Pâkestân", behtarin namudâr e in goftâr mibâšad.

Pežuhešgari tanhâ dar partow e hastigrâi, ke hamânâ âgâhi be nâdâni ye xwiš mibâšad, šodani migardad. Va Howza bar pâya ye gomân e pâ-dar-havâ va xiâli ye "dânâi ye nâb" (râst-o-dorost) bar pâ šod'ast ! Cenin ast ke, dar pahna ye Andiša, har guna hampušâni miân e in 2 nešân az kâsti, nâpoxtagi va dar-jâ-zani ye "Dâneš" dârad.

Be digar soxan, dar zamân, pišraft e kešvarhâ râ mitavân bâ jodâi ye gostarahâ ye Din va Dâneš andâza greft !

Hamân guna ke nowzâd yak-ruza be râh na mioftad, paymudan e râh e "az Howza be Dânešgâh" niz nam-namak dar žarfnâ ye mardomân raxna mikonad va riša midavânad.

Dar Irân, in farâyand candi'st ke šetâb greft'ast. To o man mitavânim be in farâyand yâri be rasânim, vali na mitavânim ân râ be zur be piš « hol be dehim ».

Raxt bar bastan e Din az Dânešgâh

Ân ce dar in 20 sâl dar gostara ye Andiša dar Irân rox dâd'ast behtarin râhnamâ ye âyanda (“ân ce miâyad”) ast. Dorost pas az sarneguni ye Šâh, javân i tiz-huš con Kadivar Dânešgâh râ barâ ye payvastan be Howza rahâ mikonad ; ciz i ke dar angâra ye hic xradmand i dar Irân e emruz na migonjad ; tâ be ân jâ ke Howza-nešinân ham digar na mixwâhand pušeš e Âxundi bar tan konand ! Tohi budan e cante va anbân e Din cenân âškâr gašt'ast ke nešânahâ ye raxt bar bastan e Din az goftemân e Dânešjuyân az ham-aknun padidâr gašt'and. Kâr be ân jâ rasid'ast ke dâneš-âmuzân niz "ârmân e pas az marg" râ bâvar na dârand (in hamân "âxar e zamân" n'ist ?!).

Biš az har ciz, câleš nâ-be-xradâna, va ru-yâ-ru-i ye doshmanâna, ye "Jomhuri ye Eslâmi" bâ din-bâvarân e "Melli-Mazhabi" škast e Târixi ye bozorg i barâ ye xod e (nehâd e) Din be šomâr miâyad. "Rowšan-andišân" e dini, con Šariati, Kadivar va Soruš biš az piš az garduna ye zamâna pas mioftand. In "pas-oftâdagi" dâmangir e kasân i con Jalâl Âl-Ahmad niz šod'ast ! Bâyad pazireš e in nâ-âgâhi az su ye Soruš râ pâs dâšt (agar ce u kudak i râ mimânad ke be tâzagi be cizhâ i dast yâft'ast, va goftemân e u hanuz nâpoxt'ast !)

Novingrâi (Modernité), ke hamânâ zodudan e har guna pišdâvari az pahna ye Dâneš mibâšad, tâza dârad dar Irân pâ migirad va jâ bâz mikonad.

Bozorg-dâšt farhixtagân e vârasta, be viža nevisandagân va cakâma-srâyân, tâza âqâz gašt'ast. Mâ bar ân im ke nikutar ast ke degar-andišân bištar be kâr, va pežuheš, be pardâzand tâ be darun e câh e kaš-ma-kašhâ ye siâsi dar oftand. Agar ce xorda-sanji va mu-škâfi ye estâ ye kešvar hamiša bâyast'ast. Hangâm e be bâr nešastan e takâpu ye rowšangarân dur n'ist.

Dar gostare ye Kešvar-râni, setiz e rowšangarân bâ Din n'ist, va nabâyad ham bâšad. Mâ bâ ânân "begu-magu" dârim, na kaš-ma-kaš. Dargiri va câleš e paykarmand (concrete) bâ bahra-kašân va âzâdi-košân ast. Bâ in hama, dar gostara ye câleš e andišagi, jâ i barâ ye "câna-zani" va kutâh âmadan e alaki, na bâyad bâz gozâšt : cerâ ke bahra-kašân (yâ "rowsahn-andišân" e xwâhân e bahra-kaši !) niz dar kamin and, tâ az har škâf (bâ dar ham âmixtan e dorost va nâdorost), be "darun" xazand.

Goft-o-gu, ce Siâsi va ce Falsafi, miân e degar-andišân e farhixta bâ "rowšan-andišân e Dini-dânešgâhi" (ke niruhâ ye "Melli-Mazhabi" niz pâre i az ânân and) hanuz dar Irân (kâr-)bord dârad (va šâyad sâlhâ dâšta bâšad). Dar gostare ye andišagi (falsafe), in niruhâ bâztâb(-dehanda) va bâzgu-konanda ye kâstihâ ye târixi ye mâ mibâšand. Baxš e bozorg e ânhâ nešân dâda and ke tavân e kam kardan e nââgâhihâ ye mardom, be viža din-bâvarân, râ dâra mibâšand. Emruz ne mitavân dar bâre ye hangâm e be pâyân rasidan e in "tavân e payâmbari", ke padida i târixi'st, be pišgui pardâxt, cerâ ke in râ xod e mardomân (va âyanda) rowšan migardânand.

Na tanhâ "yagânagi", ke tâ "payvand" miân e Howza va Dânešgâh niz az ân e gozašt'ast. Agar ce payvand miân e pâra i az "rowšan-andišân e dini" va tudehâ hanuz az ân e âyanda mibâšad ! Bâyad goft (va bar ân pây fešord) ke har guna "qeyci-kâri" (sânsur) dar gostara ye Andiša nešân az pendârgrâi va nâtavâni dârad, va bâyad pas zada šavad. Cenin ast ke mâ "Hamšahri ye mâh" râ grâmi yâftim, va guyâ xodâ-sâlârân niz dar in rây bâ mâ ham-andiša and (con mixwâhand dar e ân râ taxte konand) !

Bâšad ke in ravand e bâlanda bištar dar negar e "opozision e pišrow" (bištar brun-marzi) nešinad, va ânân niz az ân ce dar Irân e emruz migozarad, va mâ ân râ târixi minâmim, bi âmuzand !

Frâmuš na konim ke in hamin mardom e in marz-o-bum hastand ke bâyad âgâh šavand va be piš ravand, tâ sarnevešt e xwiš râ be dast girand, na rahbarân e darun yâ brun marzi, yâ man o šomâ !! Rahbarân e Siâsi ye jonbeš e mardomi (jonbeš e vârasta) bâztâb i az mardomân e dar jonb-o-juš hastand, ânân ke in nokte râ vâžguna minamâyânand, yâ rig i be kafš dârand va yâ az sar e nâdâni be "noxbegrâi" gravid'and.

Az ân jâ ke in dâstân sar e drâz dârad, dar in jâ cand negareš be ân râ miâvarim, ke pas az nevešta ye mâ be negâreš dar âmad'and :

دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ي علميه قم:

نقد و بررسي اين مساله كه چقدر وحدت بين حوزه و دانشگاه محقق شده ضروري است


آيت‌الله جنتي:
روزي كه دريچه‌ي سد به نام آزادي باز مي‌شود و سيل‌بندها محكم نمي‌شود، آب همه‌جا را مي‌برد
, دانشگاه ما آسيب‌پذير است


آسيب شناسى وحدت حوزه و دانشگاه هادى مفتح
Din va Dâneš : Câleš miân e in 2 dar Irân e sadahâ ye miâni, miân e dânešmandân i con Râzi va Xayyâm az yak su, va Šâhân va "pâdowhâ" ye xwâsta yâ nâxwâsta ye ânân (con Qazzâliha) az su ye digar, be piruzi ye gruh e dovom anjâmid. Piš az in ham gofta im ke kanâr e ham gozâštan "Din va Dâneš" (dar frâz e "Elm e Feqh") hamânand "kusa va riš-pahn" (oxymoron) mibâšad.

Din riša ye deraxt e pendârgrâi dar Irân : Niku'st ke dar in jâ kam i ham be "Hezb e Tude" be pardâzim : payravi ye kur-kurâna az Stâlin (ke xod dar javâni mixwâst "râheb" šavad (séminariste, ke haman « talaba» mibâšad), nešânehâ ye zurmandi ye cârcub e tang e qâlebi, dast-e-kam nazd e rahbarân e in Hezb, bud. Dar hamin cârcub ast ke Kiânuri frupâši ye Šowravi râ be pâ ye "xiânat" (brun raftan az Din !!) e Gorbâcov minevešt !, na con payâmad e ân ce dar darun e ân kešvar rox dâd ! Frâmuš na konim ke "Nur" e u az "Šayx Fazl-o'llâh Nuri" pedar-bozorg aš, be u rasida bud ! In ke mâ dast-parvarda ye in âb-o-xâk im, va kâstihâ ye ân râ, xwâhi-na-xwâhi, bar duš mikašim râ na bâyad hicgâh frâmuš konim.

Gostare ye siâsat : Ânân dar pâsdâri az rahâi ye mardom (az yuq e bigânagân) bâ hama ye kasân i ke timâr e âzâdi va behruzi ye mardom râ dârand duš-be-duš and. Pišraft e hic kešvar i yak-ruze be dast nay âmad'ast, bozorgân i con Xâtami yâ Mojtahed e Šabestari hanuz be kâr e in mardom miâyand, va agar ânân niz az miân bar dâšta šavand kasân i digar bâyad jâ ye ânân râ por konand, va xwâhand kard !

pas-oftâdagi : In pas-oftâdagi dar ham-sanji bâ pâre e pišrow ye dânešjuyân xod râ nemâyân misâzad. V'agar na, negare-pardâzân e Dini hanuz farsanghâ az baxš e bozorg i az tudehâ jelowtar hastand. Ânân, dast-e-kam pišrowân e šân, be xubi dar yâfta and ke, dar pâsoxgui be tangnâhâ ye paykarmand, cante ye Din tohi ast (be goft-o-gu ye Kadivar bâ Bonyân e Nowruzi 1381 be negarid : ruye 1, ruye 2, ruye 3). Xradgrâyân xwâhân e âzâdi barâ ye bâzgui ye râstihâ va dorostihâ, dar kanâr va pahlu ye cenin andišmandan i, hastand. Bâ gozašt e zamân, farzânagân xod sare râ az nâsare vâ xwâhand šnâxt, xradgrâyân râ az virâyeš e âra ye xwiš bâk i n'ist !

Dar in guft-o-gu Kadivar miguyad ke "barâ ye jâ andâxtan e mardom-sâlâri ham be Din niâz ast." U dorost miguyad, barâ ye por kardan e surâxhâ ye nâdâni, Din e kadivar mitavânad kârsâz bâšad. Din e Mesbâh yazdi niz be kâr miâyad, cerâ ke bâyad az cand su be Din negarist.